Lisans Tüzüğü

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Tüzüğünün 16 ( 2 ) maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki yönetmeliği yapar.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Tüzüğü (16/2 maddesi altında yönetmelik)

Kısa İsim

[1] Bu yönetmelik Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu “Sicil Lisans ve Transfer Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

Amaç

[2] Bu yönetmeliğin amacı Federasyona üye dernek, kulüp, sporcu, hakem ve antrenörlerin sicil ve lisans işlemlerini düzenlemektir

Uygulama

[3] Bu yönetmelik, federasyonun tüzük ve amaçlarına uygun olarak belirlenir ve onunla birlikte okunur.

Yönetim Kurulunun Yetkisi

[4] Yönetim Kurulu , bu yönetmelik esasları doğrultusunda federasyon tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile sicil lisans ve transfer işlerini düzenlemek ve koşullara göre değiştirmekle yetkili tek organdır

Ücretler

[5] Yönetim Kurulu , sicil lisans ve transfer işleri için alınacak ücretleri her yıl en geç ocak ayı içerisinde belirler ve duyurur.

Yetki

[6] (a)Sicil Lisans ve Transfer işlerini başkanın bilgisi dahilinde lisans sorumlusu yönetir.Lisans sorumlusunun yokluğu halinde ya da acil durumlarda, başkanın vereceği yetki ile asbaşkan ya da yazman sürdürür.

(b)Yapılacak tüm başvurulara en geç 10 işgünü içerisinde yanıt verilir.

Sicil Defterleri

[7] Yapılan tüm sicil lisans ve transfer işlemleri Sicil Defterleri ‘ne işlenir.

DERNEKLERİN TESCİLİ

[8](a) Tüm dernekler federasyon tüzüğünün 5. maddesine göre tescillerini yaptırmak ve her yıl yenilemek zorundadırlar. Tesciller 31 Aralıkta sona erer.
(b) Tescillerin yenilenmesi için en geç 31 ocak tarihine kadar yönetim kurulunun belirleyeceği ücretin federasyona yatırılması gerekir.
(c) 31 ocaktan sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez ve tüzüğün 5. maddesine göre işlem yapılır.

Tescil İçin Koşullar

[9] Derneklerin, federasyon tarafından tescillerinin yapılabilmesi için ,

(a) Yazılı başvuruda bulunmaları

(b) Kaymakamlıkça onaylanan bir adet tüzük sureti

(c) Spor dairesinden alınmış tescil belgesi

(d) Yönetim kurulunun belirlediği yıllık ücret.

İle başvurmaları gerekir. Başvuran derneklere tüzüğün 5. maddesine göre işlem yapılır.

Lısans İçin Koşullar

[10] Satranç bilen herkesin aşağıdaki koşulları yerin getirerek Sporcu Lisansı almaya hakkı vardır.

(a) Sporcu Lisansı müracaat formu doldurulur

(b) 2 adet vesikalık resim

(c) sağlık raporu

(d) 12 yaşından küçükler için doğum kayıt belgesi .12 yaşından büyükler için kimlik kartı sureti.

(e) 18 yaşından küçükler için velisinden onay veya izin belgesi

(f) Yönetim kurulunun belirlediği lisans çıkarma ücreti.

Yukardaki koşulları yerine getiren sporculara lisans verilir ve lisansın bir sureti de Spor Dairesine gönderilir.

Lisans Sınırlaması

[11] Bir sporcu verilecek lisansla ancak bir dernek adına kaydedilebilir.Ancak bir sporcu bağlı olduğu derneğin faaliyet göstermediği diğer bir spor dalında başka bir dernek için lisans çıkarabilir.

Lisansın Geçerlilik Süresi

[12] Satrançtaki Sporcu Lisansı yaşam boyu geçerlidir.

Yeniden Lisans Çıkarma

[13Bir sporcu lisansı kaybı, yırtılması, kullanılamaz duruma gelmesi ya da başka bir nedenle yeniden çıkarılması için yapılan müracaatta lisans çıkarma ücretinin 2 katı ücret alınır.

Resmi Yarışmalara Katılma

[14] Federasyonun düzenlediği resmi yarışmalara ancak geçerli bir lisansa sahip olanlar ya da lisans çıkarmak için gerekli evrakları tamamlayıp lisans çıkarma ücreti ile birlikte yarışmanın başhakemine verenler katılabilirler.

Bireysel Lisanlar

[15] (a) Bir satranççı herhangi bir zamanda bireysel lisans çıkarabilir.

(b) Bireysel lisanslı olanlar herhangi bir zamanda bir derneğe transfer olabilirler.

(c) Bireysel lisanslı olanlar resmi takımsal yarışmalarda oynayamazlar.

(d) Herhangi bir derneğe üye sporcular istedikleri zaman derneklerinden istifa ederek bireysel lisans çıkarabilirler. Ancak transfer dönemi dışında istifa edenlerin başka bir derneğe geçebilmeleri için transfer dönemini beklemeleri gerekir.

HAKEM LİSANSLARI

Hakem Lisansları

[16] Hakem olmaya hak kazanan kişilere hakem lisansı verilir. Bu konu ile ilgili kurallar bir yönetmelikle belirlenir.

ANTRENÖR LİSANSLARI

Antrenör Lisansları

[17] Antrenör olmaya hak kazanan kişilere antrenör lisansı verilir. Bu konu ile ilgili kurallar bir yönetmelikle belirlenir.

TRANSFERLER

Transfer Dönemi Ve Şartları

[18](a)Satranç sporcu lisansına sahip oyuncular her yıl 1 ocaktan başlayarak liglerin başlama tarihinden bir hafta önceki son mesai gününe dek başka bir derneğe transfer olabilirler, ya da bireysel lisans çıkarabilirler.Transfer olacak sporcu eski derneğinden istifa yazısının bir sureti ya da dernekten ihraç yazısının bir sureti ile yeni derneğinin onayladığı lisans formu ve federasyon yönetim kurulunun belirlediği lisans çıkarma ücretiyle birlikte federasyona başvurur.
(b) Federasyon transfer dönemi sonunda tüm derneklere bilgi verir.

Bir Derneğin Üyelikten Düşmesi

[19] Bir derneğin tüzel kişiliğinin son bulması halinde bu derneğe bağlı sporcular herhangi bir zaman başka bir derneğe transfer olabilirler ya da bireysel lisans çıkarabilirler

Yabancı Uyruklu Oyuncular

[20] (a) Her dernek en çok dört yabancı sporcu için lisans çıkarabilir ya da transfer edebilir. Ancak Federasyonun düzenlediği takımsal yarışmalarda yarışma başlamadan önce belirteceği yalnız iki yabancı oyuncusunu oynatabilir.

(b)Lisans çıkarmış yabancı oyuncular Federasyonun düzenlediği bireysel yarışmalara, söz konusu yarışmaların özel kurallarında aksi belirtilmedikçe katılabilirler. Ancak Uluslararası yarışmalarda KKTC’yi temsil edemezler.

(c) Yabancı uyruklu kişiler, Federasyon Genel Kurullarında ve Danışma Kurullarında bağlı oldukları Derneği temsil edebilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

(d) Bireysel lisanslı Yabancı Uyruklu sporcuların Federasyon organlarında temsiliyet ile seçme ve seçilme hakları yoktur.

Ara Transfer

[21] (a)Ara transfer Ligte iki devre arasındaki süre içerisinde geçerlidir.

(b) Ara transferde de normal transfer ücreti alınır.

(c) Ara transfer dönemi öncesinde hiçbir takımsal karşılaşmada oynamamış olmak koşuluyla ve eski derneğinin onayıyla ara transfer yapılabilir.

(d) Ara transferde bir dernek en çok iki kişiyi alabilir.

(e) Bir satranççı oturduğu yerin değişmesi ya da bağlı olduğu derneğin yer değişmesi durumunda ve bunu federasyon yönetim kuruluna kanıtlaması koşuluyla daha önce bir takımsal karşılaşmada oynamadığı sürece yeni adresine yakın ya da eski derneğinden daha yakın başka bir derneğe ya da satranç koluna transfer olabilir.

Yürürlükten Kaldırma

[22] Bu yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak daha önce yürürlükte olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Sicil ve Lisans Yönetmeliği o ana kadar yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır

Yürürlüğe Giriş

[23] Bu yönetmelik, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.